» Терминологиялық бірліктердің лексикографиялық сипаты

» Идеографиялық оқу сөздігінің тілдік жүйені меңгертудегі орны

» Шәкәрім Құдайбердіұлы поэзиясының көркемдік құрылымы

» Экологиялық таза тамақ өнімі өндірісінің экологиялық-экономикалық тиімділігі

» Кеңес дәуіріндегі Қазақстандағы көші-қон үдерістері: тарихи-демографиялық аспект (1917-1991 жж.)

» Қаржы, ақша айналымы және несие

» Қазақ этнопедагогикасы негізінде студенттерге патриоттық тәрбие беру

» Ағылшын тіліндегі біріккен сөздердің қазақ тіліне берілуінің трансформациялық модельдері

» Ұлт-азаттық көтерілістері туралы Қытай қазақтарының тарихи жырлар

» Өлең аудармасының теориясы мен поэтикасы

» Мұқағали Мақатаев поэзиясының көркемдік жүйесі

» Кенен Әзірбаевтың әдеби шығармашылығы

» Қазақ фольклорындағы тарихи өлеңдер

» Өлкетану жұмыстарында қазақ халық педагогикасы құралдары арқылы оқушылардың экологиялық мәдениетін қалыптастыру

» Студенттердің педагогикалық практикасын жетілдіру

» Қазақстандағы ғылыми кітаптар мен мектеп оқу құралдарының жарық көруі (1920-40 жылдар)

» Жоғары оқу орнында болашақ география мұғалімдерін этнопедагогикалық даярлауды жетілдіру

» Батырұлы Қайып хан және оның әулетінің тарихы

» Тарихи лексиканың мазмұндық құрылымындағы коннотаттық компоненттер (Махамбет шығармашылығы негізінде)

» Сыр өңірі жазушыларының тіліндегі жергілікті қолданыстар

» Орхон, Енисей, Талас ескерткіштеріндегі және қазіргі қыпшақ тілдеріндегі моносиллабтардың құрылымдық ерекшеліктері

» Орта ғасыр жазба ескерткіштеріндегі есімді тіркестердің жасалуы

» Міржақып Дулатұлы шығармаларындағы Ғаламның тілдік бейнесі

» Көркем мәтіндердегі диалектизмдердің этномәдени мәні

» Қазақ тіліндегі әйел қолөнеріне байланысты халықтық лексиканың этнолингвистикалық сипаты

» Қазақ тіліндегі антропонимдердің лингвомәдени жүйесі

» Қазақ тілі экспрессивтік стилистикасының негіздері

» Әңгімелеу мәтінінің тілдік-стилистикалық сипаты

» Ғұрыптық фольклор лексикасы. идиоэтникалық семантика

» Аударматану терминдерінің когнитивтік-семантикалық құрылымы

1 2 3
Назад Вперед