» Кіріспе. Қазақстанның ежелгі тарихы.

» Қазақстан территориясындағы ерте дәуір.

» Қазақстан территориясындағы ерте және дамыған орта ғасырдағы мемлекеттер.

» Қазақстан монғол жаулаушылығы дәуірінде (XIII ғ.). Алтын Орда (1243 –XV ғ. ортасы).

» XV ғасыр – XVIII ғасырдың басындағы Қазақ хандығы.

» XVIII ғасырдың бірінші ширегіндегі Қазақстан.

» Қазақстанда отаршылдық кезеңінің басталуы.

» XIX ғ. екінші жартысындағы Қазахстанның әлеуметтіқ– экономикалық, саяси дамуы.

» XX ғасыр басындағы Қазақстанның әлеуметтік экономикалық және саяси жағдайы.

» 1917 жылғы Қазан төңкерісі және Азамат соғысы (1918- 1920 жж.). Халық трагедиясы.

» Қазақстанның XX ғасырдың 20 – 30 жылдарындағы әлеуметтік – экономикалық, саяси жағдайы.

» Қазақстан 1941-1945 жылдардағы Ұлы Отан соғысы дәурінде.

» Соғыстан кейінгі (1946-1953) және 1960 жылдары мен 1980-жылдардың екінші жартасындағы Қазақстан

» Қазақстан тәуелсіздік жолында.

» Тәуелсіз Қазақстанның қоғамдық-саяси дамуы.

» Тақырыптар бойынша семинар сұрақтары

» СОӨЖ, СӨЖ тапсырмалары

» Мемлекеттік экзамен сұрақтары

» Үсынылатын әдебиеттер тізімі.