» Идиoмaлық тipкecтep

» Жұрнақтар

» Жалғаулар

» Жалаң сөздер

» Жай сөйлем түрлері

» Жай сөйлем

» Жай септеу мен тәуелдік септеу

» Жіктік жалғаулар

» Екпін

» Дыбыс табиғаты

» Диалект

» Дауысты дыбыстар

» Дауыссыз дыбыстар

» Варваризм сөздер

» Быстрый самоучитель разговорного казахского языка.

» Буын

» Біріккен сөздердiң емлесi

» Біріккен сөздер

» Аралас құрмалас сөйлем

» Антоним сөздер

» Іліктес салалас құрмалас сөйлем

» Қазақ тілінің өзіндік ерекшеліктері - Особенности казахского языка.

» Сабақтас құрмалас сөйлем - Сложноподчиненное предложение.

» Салалас құрмалас сөйлем - Сложносочиненное предложение.

» Сөйлемнің тұрлаусыз мүшелері – Второстепенные члены предложения

» Простое предложение. Сөйлемнің тұрлаулы мүшелері – Главные члены предложения.

» Синтаксис. Сөз тіркесі - Словосочетание.

» Сөйлем - Предложение.

» Одағай - междометие.

» Септеулік шылаулар - Падежные послелоги.